Siguria dhe Mosndotja e Ambjentit e Veçon Volvo Nga të Gjithë Konkurentët

0
2026

 

Drejtori Ekzekutiv i Volvo Cars Albania, Z. Erlind Bejkollari, thekson për STAR BUSINESS se modelet më të shitura të Volvo janë XC40 dhe XC60 ndërsa përdoruesit e makinave preferojnë gjithmonë e më shumë makinat e larta ose SUV dhe bazuar në këtë edhe në Shqipëri nuk mund të ndodhë ndryshe.

Ai thekson se klientët shqiptarë e pëlqejnë gjithnjë e më shumë markën suedeze. “Çdo vit kemi pasur rritje të shitjeve dhe të pëlqimit të markës në vendin tonë. Po punojmë shumë të përcjellim vlerat e Volvos tek përdoruesit dhe deri tani ja kemi dalë. Klientët e duan Volvon dhe kërkojnë atë çka ky prodhues Suedez ofron,” Bejkollari thotë, duke shtuar se edhe këtë fundviti, Volvo ofron Dhurate për konsumatorët shqipëtarë në bashkëpunim me Bankën Credins.

Ndryshime të mëdha po ndodhin tek Volvo…Mund të na thoni më shumë ju lutem?

Mund të them që prej vitit 2015 Volvo ka filluar me ritme të larta rritjen e numrit të shitjeve të mjeteve të reja Volvo . Kjo ka qenë një strategji e mirëmenduar nga drejtuesit e cila po jep akoma rezultate.

Si po ecën Volvo në Shqipëri?

Volvo në Shqipëri është prezente që prej vitit 2016 si pjesë e grupit më të madh të industrisë së makinave në Shqipëri Mektrin Motors.

Çdo vit kemi pasur rritje të shitjeve dhe të pëlqimit të markës në vendin tonë. Po punojmë shumë të përcjellim vlerat e Volvos tek përdoruesit dhe deri tani ja kemi dalë. Klientët e duan Volvon dhe kërkojnë atë çka ky prodhues Suedez ofron.

Si ështe interesi i konsumatorit?

Interesi i konsumatorit tonë është të ketë makinë të sigurtë, komode, ekonomike, dhe të bukur padyshim.

Cili është modeli më i kërkuar dhe pse?

Eshtë bërë trend tashmë që përdoruesit e makinave të preferojnë gjithmonë e më shumë makinat e larta ose SUV dhe bazuar në këtë edhe tek ne nuk mund të ndodhë ndryshe. Pra modelet më të shitura janë XC40 dhe XC60.

Cilat janë ndryshmet e reja që Volvo po ofron për të garantuar risi dhe siguri? Sa të sigurta janë ato?

Volvo që në krijimet e saj ka veçuar nga konkurentët për shkak të kujdesit të treguar në sigurinë e përdoruesve të saj. Karakteristikë që edhe sot e veçon mbi të gjithë. Volvo ofron sisteme mbrojtëse aktive dhe pasive më të mirat në treg veçori për të cilën po rritet kërkesa për këto makina vit pas viti. Duhet theksuar se që nga viti 2020 shpejtësia maksimale që do kenë automjetet Volvo do jetë e limituar në 180 km/h.

Si po influencon Volvo në Ambient dhe në Siguri?

Sot në vitin 2019 Volvo ofron çdo model të saj edhe në versionin Hibrid i cili ka nje ndotje në

ambient prej 24 g/km. Premtimi i Volvo është që  brenda vitit 2025 mos të prodhohen më mjete që ndosim ambientin(Naftë dhe Benzinë). Makina e parë full elektike u lançua këtë muaj dhe në fillim të vitit tjetër fillojnë shitjet e saj. Mjetet Hibride janë tashmë të gjitha disponibile.

Cila është dhurata e Volvo Albania për konsumatorin Shqipëtar në këtë fund viti?

Këtë fund viti Volvo Cars Albania në bashkëpunim me Bankën Credins vjen me ofertën unike.

Dhurata jonë kushton shumë pak. Volvo XC40 për vetëm 325 Euro/muaj dhe Volvo XC60 për vetëm 395 euro/muaj.  Tashmë përmes Bankës Credins kushdo mund të bëhet përdorues i një Volvo.

 

*Më poshtë do të lexoni versionin anglisht të artikullit, sipas publikimit në origjinal në versionin print të revistës ”Star Business” , Janar 2020. 

 

Safety and not Polluting the Environment Distinguishes Volvo from All Competitors

Executive Director of Volvo Cars Albania, Mr. Erlind Bejkollari, points out to STAR BUSINESS that Volvo’s best-selling models are the XC40 and XC60, while car users increasingly prefer high-end cars or SUVs, and based on this, it could not happen differently in Albania.

He points out that Albanian customers are liking the Swedish brand more and more. “Every year we have had increased sales and preferences of our brand in our country. We are working hard to convey Volvo values ​​to users and so far we have succeeded. Customers love Volvo and want what this Swedish manufacturer offers ” – Bejkollari says, adding that this year too, Volvo offers gifts to Albanian customers in collaboration with Credins Bank. 

Big changes are happening to Volvo … Can you tell us more please?

I can say that since 2015 Volvo has started increasing its sales of new Volvo vehicles. This has been a strategy well thought by executives and it is still delivering results.

How is Volvo doing in Albania? 

Volvo has been present in Albania since 2016 as part of the largest car industry group in Albania, Mektrin Motors.

Every year we have had increased sales and preferences of our brand in our country. We are working hard to convey Volvo values ​​to users and so far we have succeeded. Customers love Volvo and want what this Swedish manufacturer offers.

How is the consumer’s interest? 

 Undoubtedly, our customer’s interest is to have a safe, comfortable, economical, and beautiful car.

What is the most wanted model and why?

It has become a trend now for car users to opt for high-end cars or SUVs, and based on this, we can’t do otherwise. So the best-selling models are the XC40 and XC60.

What are the new changes that Volvo is offering to guarantee innovation and safety? How safe are they?

Volvo since its beginning has set itself apart from competitors because of the care shown to the safety of its users. A characteristic that still stands out nowadays. Volvo offers the best active and passive protection systems on the market and this is why the demand for these cars is increasing year after year. It should be noted that by 2020 the maximum speed Volvo vehicles will have will be limited to 180 km/h.

How is Volvo Impacting on Environment and Safety??

Sot në vitin 2019,Today in 2019 Volvo offers every model in the Hybrid version as well which has a contamination of 24 g / km in the environment.  Volvo’s promise is that by 2025 we will not produce vehicles that are not environmentally friendly (oil and gas). The first full electric car was launched this month and its sales begin early next year. Hybrid vehicles are now all available.

What is Volvo Albania’s gift to the Albanian customer at the end of this year?

This year Volvo Cars Albania in cooperation with Credins Bank comes with a unique offer.

Our gift costs very little.  Volvo XC40 for only 325 Euro/month and Volvo XC60 for only  395 euro/month. Now through Credins Bank anyone can become a Volvo user. 

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu