Matteo Colangeli-2019 një vit rekord, por viti 2020 një vit kyç për BERZH-in dhe Shqipërinë

0
1814

Nga Rudina HOXHA 

Matteo Colangeli, Shefi i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri, vjen ne nje interviste ekskluzive per faqen e parë të STAR BUSINESS për t’i hedhur një sy planeve të BERZH për Shqipërinë në vitin 2020. 

“2020 do të jetë një vit i rëndësishëm për ne. Strategjia e re për Shqipërinë, për periudhën 5 vjeçare deri në vitin 2025, do të miratohet nga Bordi ynë i Drejtorëve në shkurt,” tha Colangeli në këtë intervistë eksluzive.

Ne parashikojmë që rritja e PBB-së të arrijë deri në 3.5% këtë vit, “tha ai.

 Ai gjithashtu nënvizoi programin prej 100 milion euro të EBRD-BE për turizmin duke nënvizuar që

“Zbatimi i programit që ne po zhvillojmë me BE për të rritur konkurrencën e turizmit në Shqipëri është një përparësi kryesore për ne. Ka shumë palë të cilët duhet të kordinojnë punët e tyre në kuadër të këtij programi dhe kjo po ndikon qartazi në afatin kohor për përgatitjen e tij.” 

“Unë mendoj se ky program mund të luante një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen ekonomike të Durrësit dhe komuniteteve që u prekën rëndë nga tërmeti i nëntorit të kaluar,” shtoi Colangeli.

Cilat ishin arritjet e BERZH-it në vitin 2019 dhe çfarë ka mbetur për t’u arritur këtë vit?

2019 ka qenë një vit rekord për sa i përket operacioneve të reja (13) për një vëllim të përgjithshëm biznesi afro E150m që çoi në rritjen e portofolit tonë në mbi E720m, niveli më i lartë që nga fillimi i operacioneve në Shqipëri. Kemi kryer këstin e dytë të kredisë sonë E218m për KESH, në njohje të progresit të bërë në kushtëzimet e reformës. Gjithashtu, kemi rritur mbështetjen tonë për sektorin privat duke financuar investime ndërkufitare në rajon dhe projekte vendase, kryesisht përmes ndarjes së rrezikut me bankat tregtare. Zbatimi i nismave të rëndësishme ka përparuar vitin e kaluar, përfshirë zgjerimin e programit tonë Women in Business me Intesa SanPaolo Bank dhe partneritetin e ri me Raiffeisen Bank për sektorin e agrobiznesit të mbështetur nga Fondi Kombëtar i Garancisë. 2020 do të jetë një vit i rëndësishëm për ne. Strategjia e re për Shqipërinë, për periudhën 5 vjeçare deri në vitin 2025, do të miratohet nga Bordi ynë i Drejtorëve në shkurt. Ne do të përqendrohemi në forcimin e qeverisjes për të gjithë ekonominë, duke mbështetur konkurrencën dhe përfshirjen e sektorit privat, zgjerimin e burimeve të energjisë dhe ekonominë e gjelbër. Për këtë vit, ne kemi në planifikuar investime në infrastrukturë për të zhbllokuar potencialin turistik të vendit. Gjithashtu, jemi duke punuar për të siguruar një strukturë financimi të mbështetur nga grante të BE-së për bizneset që operojnë në zinxhirin e vlerës së turizmit. Shpresoj që viti 2020 të jetë viti kur do fillojë të zhvillohet gjenerimi i energjisë diellore  në shkallë të gjerë në Shqipëri. Mbështetja për rritjen e këtij sektori në përputhje me praktikën më të mirë ndërkombëtare është një përparësi kryesore për ne.

 Infrastruktura mbetet një aspekt kryesor i zhvillimit të Shqipërisë. Cilat janë planet e BERZH-it në këtë drejtim?

Shqipëria vazhdon të vuajë nga një hendek i konsiderueshëm në infrastrukturë krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Një pjesë e madhe e investimeve të bëra vitet e fundit kanë shkuar në sektorin e rrugëve, ku edhe janë bërë disa përmirësime. Hekurudhat vazhdojnë të jenë pjesë e investimeve të mëdha dhe rehabilitimi i linjës së Durrësit, të cilën ne po e financojmë së bashku me BE-në, është vetëm hapi i parë për të rindërtuar një rrjet hekurudhor në Shqipëri. Fusha tjetër që duhet të kemi në fokus sipas mendimit tim është infrastruktura mjedisore, veçanërisht në lidhje me menaxhimin e mbeturinave dhe ujërave të ndotura. Unë mendoj se ti afrohesh sa më shumë standardeve evropiane në këtë fushë është shumë e rëndësishme, jo vetëm për cilësinë e jetës së qytetarëve të Shqipërisë, por edhe për konkurrencën ekonomike të vendit, veçanërisht në sektorin e turizmit. 

Matteo Colangeli-2019 një vit rekord, por viti 2020 një vit kyç për BERZH-in dhe Shqipërinë 1

A synon BERZH të zgjerojë aktivitetin e saj të investimeve në Shqipëri? 

Ne jemi një bankë që drejtohemi nga kërkesat. Nuk kemi një zarf të kufizuar për secilin vend. Ne mund të përshkallëzojmë investimet tona aq sa është e nevojshme për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj për t’ë patur një ekonomi e qëndrueshme dhe e suksesshme. Ekzistojnë dy kufij kryesorë për të zgjeruar aktivitetet tona. E para është të mbetemi shtesë për bankat tregtare. Në vend që të konkurrojmë me ta, ne synojmë të zhvillojmë partneritete që mund të zhbllokojnë më shumë hua për ekonominë. E dyta janë standardet tona. Ne do të financojmë vetëm kompani dhe projekte që plotësojnë kërkesat e BERZH-it, përfshirë integritetin dhe transparencën financiare, si dhe në çështjet mjedisore dhe sociale.

A ka mbaruar përgatitja e programit EBRD-BE për turizmin (60 milion euro kredi nga BERZH dhe 40 milion euro nga BE) në Shqipëri? Cilat janë pritshmëritë tuaja për këtë program?

Zbatimi i programit që ne po zhvillojmë me BE për të rritur konkurrencën e turizmit në Shqipëri është një përparësi kyçe për ne. Kjo është një iniciativë e shumëanshme duke përfshirë investime në mundësimin e infrastrukturës dhe rehabilitimin e vendeve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, si dhe qasje në financë dhe aftësi për NVM-të dhe ndihmë teknike gjithëpërfshirëse për të ngritur standardet e cilësisë dhe përfshirjen në sektor. Ka shumë palë të cilët duhet të kordinojnë punët e tyre në kuadër të këtij programi dhe kjo po ndikon qartazi në afatin kohor për përgatitjen e tij. Tashmë janë duke filluar aktivitete të caktuara, si përshembull mobilizimi i mbështetjes së këshillimit për të ndihmuar sipërmarrësit në marrjen e njohurive të nevojshme për t’u bërë më konkurrues. Synojmë që të tjerët fillojnë të hapen që prej këtij viti. Mendoj se ky program mund të luante një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen ekonomike të Durrësit dhe komuniteteve që u prekën rëndë nga tërmeti i nëntorit të kaluar.

Cili është mendimi juaj për masat që duhet të marrë Shqipëria kur bëhet fjalë për ndryshimin e klimës?

Unë mendoj se Shqipëria është e ekspozuar në mënyrë të konsiderueshme ndaj ndryshimeve klimatike, veçanërisht duke marrë parasysh varësinë pothuajse të plotë nga hidrocentralet. Ne kemi vërejtur vitet e fundit se si paqëndrueshmëria në modelet e reshjeve ka pasur ndikime materiale në ekonominë dhe financat e vendit. Strategjia e parë e adaptimit duhet të jetë, sipas mendimit tim, burimi i zgjerimit të gjenerimit të energjisë, veçanërisht duke përdorur potencialin e vendit në energjinë diellore. Ne jemi të kënaqur në këtë drejtim që kemi mbështetur Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në përgatitjen e një procesi konkurrues transparent për ndarjen e 140 MW të kapacitetit diellor në Karavasta. E dyta duhet të jetë përdorimi më i mirë i burimeve të bollshme ujore të vendit, duke filluar nga investimi në rrjetet e furnizimit me ujë. Ne jemi duke punuar me UKT për të përmirësuar infrastrukturën në Tiranë dhe jemi të interesuar të shtrijmë mbështetjen tonë në pjesë të tjera të vendit. Në nivelin e sektorit privat, unë mendoj se ka hapësirë ​​për të rritur ndjeshëm performancën e efikasitetit energjetik të shtëpive në Shqipëri, duke investuar në izolim dhe panele diellore. Kemi krijuar një strukturë kredie përmes bankave tregtare që u mundëson familjeve të huazojnë për këto investime dhe të përfitojnë nga grantet e BE-së që t’i mbulojnë pjesërisht këto kosto.

Matteo Colangeli-2019 një vit rekord, por viti 2020 një vit kyç për BERZH-in dhe Shqipërinë 2

Çfarë shihni si objektiva primare në të cilat duhet të përqendrohen përpjekjet e ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2020?

Ne parashikojmë që rritja e PBB-së të arrijë deri në 3.5% këtë vit. Një numër faktorësh të jashtëm, kryesisht të pakontrollueshëm, do të kenë ndikime materiale, përfshirë zhvillimet ekonomike me partnerët kryesorë tregtarë të BE-së, dinamikën e tregut global në mallrat e eksportit si nafta dhe kromi / ferrokromi, si dhe sigurisht reshjet e shiut dhe gjenerimi i energjisë elektrike. Megjithatë ka zona të rëndësishme ku mund të merren masa për të promovuar rritjen. Së pari dhe më e rëndësishmja, vazhdimi i përpjekjeve për të zvogëluar informalitetin, përfshirë turizmin, ku përqendrimi gjithashtu duhet të drejtohet në rritjen e të ardhurave për vizitor (dhe jo thjesht numrin e vizitorëve) si dhe cilësinë e përgjithshme të përvojës së ofruar. Së dyti, shpërndarja e investimeve në infrastrukturë duhet të përshpejtohet dhe përparësi t’u jepet atyre që adresojnë drejtpërdrejtë pengesat në zhvillimin ekonomik. Së treti, është e rëndësishme të ecet përpara me shpejtësi për zgjerimin e burimeve të energjisë, veçanërisht të energjisë diellore. Për sa i përket sektorëve, burimet natyrore dhe energjia janë pasuri të rëndësishme dhe do të vazhdojnë të luajnë një rol të madh në ekonominë e vendit. Është e rëndësishme që ato të shfrytëzohen duke marrë parasysh mjedisin dhe ndikimin që mund të kenë në sektorët e tjerë të ekonomisë. Sipas pikëpamjes time, Shqipëria duhet të bëjë përpjekje për të ngjitur zinxhirin e vlerës në sektorë ku ka avantazhe konkurruese të tilla si; turizmi, agrobiznesi, indusrtitë e lehta dhe shërbimet e biznesit të jashtmëm. Një pikë specifike për t’u përqëndruar është mundësimi i rritjes së kompanive të mesme në një mjedis biznesi i cili karakterizohet nga një pjesë e vogël e grupeve të mëdha dhe një grup i madh i ndërmarrjeve të vogla. Mbështetja për rritjen e disa prej bizneseve të vogla, zyrtarizimi dhe konkurenca e tyre do të jenë kyç për arritjen e krijimit të qëndrueshmërisë së vendeve të punës, është e nevojshme për të zmbrapsur rënien demografike dhe për të mbajtur të rinjtë shqiptarë të talentuar në këtë vend.

 

*Më poshtë do të gjeni versionin anglisht të intervistës , sipas botimit në print , Shkurt –Mars 2020

 

2019, a Record Year but 2020 a Key Year for EBRD and Albania

By Rudina HOXHA 

Matteo Colangeli, Head of EBRD Office in Albania, splashes on front page of STAR BUSINESS to make an inside look of the EBRD plans for Albania in 2020. 

“2020 will be an important year for us. The new country strategy for Albania for the 5 year period to 2025 is due to be approved by our Board of Directors in February,” Colangeli said in this exclusive interview.

We forecast GDP growth to pick up to 3.5% this year,” he said.

 He also underlined the EUR100 million EBRD-EU program on tourism underlining that 

“The implementation of the program we are developing with the EU to boost the competitiveness of tourism in Albania is a key priority for us. There are many stakeholders that need to co-ordinate their work under this program and this is obviously impacting the timeline for its preparation.” 

“I think this program could also play an important role in enabling economic recovery in Durres and communities that were severely impacted by last November’s earthquake,” Colangeli added.

What were the achievements of EBRD in 2019 and what’s remained to be achieved this year?

2019 has been a record year in terms of new operations (13) for a total business volume of nearly E150m which led to our portfolio growing to over E720m, the highest level since we started operations in Albania. We committed the second tranche of our E218m loan to KESH, in recognition of progress made on reform conditionalities. We also stepped up our support to the private sector, financing cross border investment in the region and domestic projects, primarily through risk sharing with commercial banks. The implementation of important initiatives also continued to advance last year, including the expansion of our Women in Business program with Intesa SanPaolo Bank and the new partnership with Raiffeisen Bank under the financing facility for the agibusiness sector supported by the Natonal Guarantee Fund. 2020 will be an important year for us. The new country strategy for Albania for the 5 year period to 2025 is due to be approved by our Board of Directors in February. We are going to focus on strengthening governance across the economy, supporting private sector competitiveness and inclusiveness, diversifying sources of energy and the green economy. For this year, we have in the pipeline investments in infrastructure to unlock the country’s tourism potential. We are also working on a financing facility supported by EU grants for businesses operating in the tourism value chain. I hope that 2020 will be the year when large scale solar power generation starts being developed in Albania. Supporting the growth of this sector in line with international best practive is a key priority for us. 

Infrastructure remains a key aspect of Albania’s development. What are the EBRD plans in this respect?

Albania continues to suffer from a substantial infrastructure gap, even compared to other countries in the region. A large share of investments made in recent years has gone to the roads sector, where some improvements have been made. Railways continue to be severely under invested and the rehabilitation of the Durres Tirana line, which we are financing together with the EU, is only the first step to re-establish a rail network in Albania. The other area that should be in focus in my view is environmental infrastructure, particularly in relation to waste and waste water management. I think moving closer to European standards in this area is very important, not only to the quality of life of Albania’s citizens but also to the country’s economic competitiveness, especially for the tourism sector. 

Does EBRD intend to scale up its investment activity in Albania? 

We are a demand driven bank. We do not have a limited envelope for each country. We can scale up our investments as much as needed to support Albania on its path to becoming a sustainable and successful economy. There are two main boundaries to expanding our activities. The first is to remain additional to commercial banks. Rather than competing with them, we aim to develop partnerships that can unlock more lending to the economy. The second is our standards. We will only finance companies and projects that meet EBRD requirements, including on integrity and financial transparency, as well as on environmental and social issues. 

Matteo Colangeli-2019 një vit rekord, por viti 2020 një vit kyç për BERZH-in dhe Shqipërinë 3

Has the preparation of the EBRD-EU program on tourism (60 million euro loan by EBRD and 40 million euro grant by EU) in Albania been finished yet? What are your expectations about this programme?

The implementation of the program we are developing with the EU to boost the competitiveness of tourism in Albania is a key priority for us. This is a multifaceted initiative including investments in enabling infrastructure and the rehabilitation of cultural and natural heritage sites, as well as access to finance and skills for SMEs and comprehensive technical assistance to raise quality standards and inclusion in the sector. There are many stakeholders that need to co-ordinate their work under this program and this is obviously impacting the timeline for its preparation. Certain activities, like for example mobilizing consulting support to assist entrepreneurs in acquiring the know-how needed to become more competitive, are already under way. Others we target to start rolling out from this year. I think this program could also play an important role in enabling economic recovery in Durres and communities that were severely impacted by last November’s earthquake. 

What is your view on the measures Albania has to take when it comes to climate change?

I think Albania is significantly exposed to climate change, particularly in view of its almost entire dependency on hydropower. We have observed in recent years how volatility in rainfall patterns has had material impacts on the country’s economy and finances. The first adaptation strategy should be in my view diversifying sources of electricity generation, particularly by tapping the country’s potential in solar energy. We are pleased in this respect to have supported the Ministry of Infrastructure and Energy in preparing a transparent competitive process for the allocation of 140 MW of solar capacity in Karavasta. The second should be making better use of the country’s abundant water resources, starting from investing in its water supply networks. We are working with UKT to upgrade infrastructure in Tirana and are interested to extend our support to other parts of the country. At private sector level, I think there is scope to increase significantly the energy efficiency performance of homes in Albania, by investing in insulation and solar panels. We have established a lending facility through commercial banks that enables households to borrow for these investments and benefit from EU grants to partly cover their cost.

What do you see as priority objectives for Albanian economy efforts to be focused during 2020?

We forecast GDP growth to pick up to 3.5% this year. A number of external and largely uncontrollable factors will have material impacts, including economic developments in key EU trading partners, global market dynamics in export commodities such as oil and chromium/ferrochrome, as well as of course rainfall and hydro power generation. There are however important areas where action can be taken to promote growth. First and foremost, continuing the drive to reduce informality, including in tourism where focus should also be directed to increasing revenues per visitor (rather than simply the number of visitors) and the overall quality of the experience offered. Secondly, delivery of infrastructure investments should be accelerated and priority given to those more directly addressing bottlenecks to economic development. Thirdly, it is important to move ahead rapidly with the diversification of energy sources, particularly in solar power. In terms of sectors, natural resources and energy are important assets and will continue to play a major role in the country’s economy. It is important that they are exploited with due consideration for the environment and the impact they may have on other sectors of the economy. In my view, Albania should make efforts to climb the value chain in sectors where it has competitive advantages, such as tourism, agribusiness, light manufacturing and business services outsourcing. A specific point to focus on is enabling the growth of medium sized companies in a business environment which is characterized by a handful of large groups and a large pool of micro enterprises. Supporting the growth of some of those small businesses, their formalization and competitiveness will be key to achieving the sustainable job creation which is needed to reverse the demographic decline and keep young talented Albanians in this country.

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu