Craen:  “Ne Ftojmë Studentët Shqiptarë të Fillojnë me Përvojën e BE-së”

0
1764

Nga Rudina HOXHA

« Ne i mirëpresim me gjithë zemër studentët nga Shqipëria. Kemi (dhe kishim) studentë nga Shqipëria dhe nga rajoni më i gjerë i Ballkanit. Ne ju ftojmë të filloni përvojën e BE-së dhe të bashkoheni me komunitetin tonë ndërkombëtar ku i qasemi arsimit duke përzier anën teorike me atë të aplikuar dhe adoptojmë një qasje vërtet transformuese në mësimin qendror të studentëve.”

Kjo u deklarua nga Z. Luc Craen, Zëvendës President dhe Drejtor Menaxhues i Shkollës së Biznesit të BE-së në një intervistë ekskluzive për Revistën STAR Business.

Sipas tij, në 2020, shkolla mezi pret që të forcojë në mënyrë të vendosur përsosmërinë e saj në mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkime.

Shkolla e Biznesit e BE-së është një shkollë e nivelit të lartë të biznesit e akredituar ndërkombëtarisht që ka kampe në Barcelone, ​​Gjenevë, Montreux, Mynih dhe Online. Ndër të tjera, ajo ofron programe bazë në bachelor,  master, MBA dhe doktoraturë me fokus në administrimin e biznesit, biznesin ndërkombëtar, marketing, marrëdhënie ndërkombëtare, financa dhe ndërmarrje.

 A mund të na tregoni pak më shumë rreth Shkollës së Biznesit në BE dhe ku e vendosni këtë shkollë në peizazhin e arsimit të lartë evropian?

Themeluar në vitin 1973, Shkolla e Biznesit e BE-së është një shkollë biznesi e rangut të lartë të akredituar ndërkombëtarisht me kampe në Barcelona, ​​Gjenevë, Montreux, Mynih dhe Online. Ndër të tjera, ajo ofron programe bazë në bachelor, master, MBA dhe doktoratë me fokus në administrimin e biznesit, biznesin ndërkombëtar, marketing, marrëdhënie ndërkombëtare, financa dhe ndërmarrje. Shkolla e Biznesit e BE-së adopton një qasje ndërdisiplinore dhe pragmatike të mësimdhënies, mësimit dhe kërkimit. Sot, ne krenohemi që jemi global, të lidhur, të hapur, transformues dhe pragmatik.

Cilat janë arsyet dhe avantazhet për të studiuar në Shkollën e Biznesit në BE?

Përparësitë janë të shumta për një larmi arsyesh. Pavarësisht kampusit të cilit ju i bashkoheni, ju sigurojmë që studioni në një mjedis ndërkombëtar; në klasa të vogla me raport të ulët student-fakultet; dhe një qasje të personalizuar në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Ne jemi të orientuar drejt tregut, përmes së ciles përqendrohemi në ndërtimin e aftësive që mund të transferohen lehtësisht në tregun global, së bashku me ndërtimin e aftësive për të ardhmen. Mësimdhënia dhe mësimi ynë plotësohet me vizita të rregullta të folësve dhe kompanive që ndihmojnë studentët tanë të zhvillojnë dhe mprehin më tej akumenet e tyre të biznesit, duke qenë të ekspozuar ndaj studimeve të rasteve në jetën reale në të njëjtën kohë. Së fundi, kampuset tona janë të vendosura në qytetet më dinamike në Evropë (Gjenevë, Montreux, Mynih dhe Barcelonë) që mburren me një cilësi të lartë të jetës. Ju do të jeni në gjendje të përfitoni nga rrjetet tona në biznes, akademi, organizata ndërkombëtare dhe OJQ.

Cila është ftesa juaj për studentët e ardhshëm shqiptarë të interesuar për të studiuar në Shkollën e Biznesit në BE?

Ne i mirëpresim me gjithë zemër studentët nga Shqipëria. Kemi (dhe kishim) studentë nga Shqipëria dhe nga rajoni më i gjerë i Ballkanit. Ne ju ftojmë të filloni përvojën e BE-së dhe të bashkoheni me komunitetin tonë ndërkombëtar ku i qasemi arsimit duke përzier anën teorike me atë të aplikuar dhe adoptojmë një qasje vërtet transformuese në mësimin qendror të studentëve. Do të takoheni dhe ndërveproni me stafin tonë të klasit botëror, shumë prej të cilëve janë  aktualisht ekspertë të industrisë. Ne i ushqejmë studentët tanë përtej klasës dhe ndjekim nga afër zhvillimin e tyre gjatë gjithë karrierës së tyre akademike dhe më gjerë.

Sa e rëndësishme është për studentët shqiptarë që duan të përqafojnë përvojën ndërkombëtare të studiojnë në Shkollën e Biznesit në BE?

 Siç u tha më parë, ne jemi të vendosur në disa nga qytetet më ndërkombëtare në Evropë, dhe me të vërtetë mund të mburremi me multikulturalizmin tonë të manifestuar në trupën studentore dhe stafin tonë. Sidoqoftë, të qenit global nuk është i kufizuar vetëm në diversitetin njerëzor, por ne i kushtojmë rëndësi të madhe dhe nxitjes së larmisë së mendimit dhe vlerave që është po aq r rëndësishme. Kjo reflektohet në qasjen tonë, përmes së cilës liria e mësimdhënies dhe kërkimit është në ADN-në tonë. Kushdo që ka një mendje të hapur dhe gatishmëri për të mësuar, ka një vend në Shkollën e Biznesit në BE.

Cilat janë pritshmëritë e Shkollës së Biznesit të BE-së për vitin 2020?

 Shumë. Ne vazhdimisht jemi duke kërkuar të rritemi – si në numër, ashtu edhe intelektualisht. Në vitin 2020, ne mezi presim të forcojmë në mënyrë të vendosur përsosmërinë tonë në mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkime. Ne kërkojmë ta bëjmë këtë përmes bashkëpunimeve dhe partneriteteve më të gjera, hulumtimeve në botën reale dhe duke përmirësuar vazhdimisht mjedisin tonë të klasit botëror në Shkollën e Biznesit në BE.

 

*Më poshtë do të lexoni versionin anglisht të artikullit, sipas publikimit në origjinal në versionin print të revistës ”Star Business” , Janar 2020. 

 

Craen:  “We Invite Albanian Students Embark on the EU Experience” 

By Rudina HOXHA

« We welcome students wholeheartedly from Albania. We have (and had) students from Albania and from the wider Balkan region. We invite you to embark on the EU experience and join our international community where we approach education by blending both the theoretical with the applied and adopt a truly transformational approach to student centric learning.” 

This was declared by Mr. Luc Craen, Vice President & Managing Director of EU Business School in an exclusive interview with STAR Business Magazine

According to him, in 2020, the School looks forward to firmly cementing its excellence in teaching, learning and research.

EU Business School is an internationally accredited, high-ranking business school with campuses in Barcelona, Geneva, Montreux, Munich and Online. It offers foundations, bachelor’s, master’s, MBA and doctoral programs with focus in business administration, international business, marketing, international relations, finance and enterprise, among others.

Please can you tell us a bit more about EU Business School, and where do you place this School in the landscape of European higher education? 

Established in 1973, EU Business School is an internationally accredited, high-ranking business school with campuses in Barcelona, Geneva, Montreux, Munich and Online. It offers foundations, bachelor’s, master’s, MBA and doctoral programs with focus in business administration, international business, marketing, international relations, finance and enterprise, among others. EU Business School adopts an interdisciplinary and pragmatic approach to teaching, learning and research. Today, we pride ourselves in being global, connected, open, transformational and pragmatic. 

What are the reasons and the advantages to study at EU Business School?

The advantages are many and for a diversity of reasons. Irrespective of any campus you join, you are assured of studying in an international environment; in small classes with low student-faculty ratio; and a personalized approach to teaching and learning. We are market oriented, whereby we focus on building skills that are easily transferable in the global marketplace, along with building skills for the future. Our teaching and learning is complemented with regular guest speakers and company visits that help our students to further develop and sharpen their business acumen, while also being exposed to real-life case studies. Finally, our campuses are located in the most dynamic cities in Europe (Geneva, Montreux, Munich and Barcelona) boasting a high quality of life. You will be able to take advantage of our networks in business, academia, international organizations and NGOs.

What is your invitation to prospective Albanian students interested to study in EU Business School?

We welcome students wholeheartedly from Albania. We have (and had) students from Albania and from the wider Balkan region. We invite you to embark on the EU experience and join our international community where we approach education by blending both the theoretical with the applied and adopt a truly transformational approach to student centric learning. You will meet and interact with our world-class faculty, many who are current industry experts. We nurture our students well beyond the classroom and follow their development closely throughout their academic career and beyond. 

How important is it for Albanian students who want to embrace the international experience to study at EU Business School?

As stated before, we are located in some of the most international cities in Europe, and we can truly boast of our multiculturalism manifested in our international student body and faculty. However being global is not restricted to human diversity, but equally important, we place immense importance in fostering diversity of thought and values. This is reflected in our approach, whereby freedom of teaching and research is in our DNA. Anyone with an open mind and a willingness to learn has a place at EU Business School.

What are the 2020 EU Business School expectations?

Many. We are continuously seeking to grow – both physically in numbers, and intellectually. In 2020, we look forward to firmly cementing our excellence in teaching, learning and research. We seek to do this through broader collaborations and partnerships, real-world research, and by constantly improving our world-class environment at EU Business School.

 

 

 

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu